Skip to main content

De Hervormde Gemeente van Berkel & Rodenrijs wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele leden, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu. Je bent welkom zoals je bent.

Wij beseffen dat we als kerkelijke gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als het gaat om kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Medewerkers- en vrijwilligersbeleid

Daarom zijn een aantal maatregelen genomen die enerzijds bijdragen aan preventie - het voorkomen van misbruik - en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Iedere medewerker met een arbeidscontract van de hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs geeft aan, met de ondertekening van het arbeidscontract, dat hij/zij zich houdt aan de gedragscode die binnen onze gemeente geldt. Binnen de diverse kringen, clubs en andere activiteiten onderschrijven ook vrijwillige medewerkers de gedragscode. 

Binnen de hervormde gemeente van Berkel en Rodenrijs zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersonen functioneren onafhankelijk en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. De functie van vertrouwenspersoon kan niet worden gecombineerd met andere vertrouwensposities of leidinggevende functies binnen de Dorpskerk.

U kunt hier contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.

Meer informatie is te vinden op www.smpr.nl