header-05.jpg

Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover die niet van diaconale aard zijn. In hedendaagse bewoordingen kun je ook spreken van beheren en onderhouden van de materiële zaken van de kerk. Het college zorgt ervoor, dat er voldoende (financiële) mogelijkheden zijn om de gemeente te laten functioneren. Het College van Kerkrentmeesters bestaat in onze kerk uit maximaal acht ouderlingen die tevens de functie van Kerkrentmeester bekleden.

Aan het College van Kerkrentmeesters is krachtens de kerkorde toevertrouwd:

"De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden der Gemeente, voor zover niet van diaconale aard"

Dit betekent, dat het College van Kerkrentmeesters met name is belast met: 

  • Het vaststellen van de stoffelijke behoeften der Gemeente en de wijze, waarop daarin zal worden voorzien.
  • Het inzamelen der gaven van de gemeenteleden.
  • Het beheer van de kerkgebouwen en andere eigendommen en kapitalen van de Gemeente.
  • Het voorzien in de mogelijkheid tot het houden van kerkdiensten, catechisaties, club- en verenigingswerk.
  • Het beheer van de kerkelijke begraafplaats.
  • Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en het beheer en onderhoud van de doopboeken, lidmatenboeken en trouwboeken.
  • Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers.
  • De financiële regelingen betreffende het Gemeenteblaadje van de gemeente.
  • Het sluiten van arbeidsovereenkomsten.

Financiën:

Zoals in alle kerkelijke gemeenten wordt het werk in de Hervormde kerk grotendeels gedaan door vrijwilligers. Predikanten, kosters, organisten en de beheerder van Rehoboth ontvangen wel een salaris/traktement van de kerk. Toch is de kerk daarmee één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. Het is een misverstand dat de kerken in Nederland geld ontvangen van de overheid. Ook de Hervormde kerk in Berkel en Rodenrijs is afhankelijk van de vrijwillige financiële bijdrage van haar leden. Van elk ingeschreven lid wordt verwacht, dat hij of zij bijdraagt naar draagkracht. In een jaarlijkse actie in januari, de "Actie Kerkbalans", wordt de gemeenteleden gevraagd een toezegging te doen voor hun bijdrage dat jaar. Naast deze (grote) bijdrage krijgt de gemeente inkomsten door wekelijkse collecten in de kerkdiensten en door incidentele giften.

De uitgaven van de gemeente bestaan naast de al genoemde salarissen/traktementen uit kosten voor het beheer en onderhoud van gebouwen (Dorpskerk, Pastorieën, Rehoboth), de orgels in de kerken, aanschaf van inventaris, kerkdiensten, wijkactiviteiten en administratie. Ook worden door de Kerkrentmeesters de Hervormde begraafplaats naast de Dorpskerk en het volkstuincomplex naast de Noordeindseweg beheerd. Jaarlijks wordt ook geld per ingeschreven lid afgedragen aan de landelijke organisatie van de Hervormde kerk.

Wie met lege handen staat, kan ze vouwen.