header-05.jpg
feed-image RSS feed

Vooruitblik op de kerkdiensten in de maanden juni t/m augustus

Beste gemeenteleden,

Opnieuw sturen we u informatie over wat er gebeurt in de Dorpskerk.

Terugblik
Sinds onze laatste brief (eind april) hebben we iedere zondag een dienst gehad en Hemelvaartsdag gevierd: daar zijn we dankbaar voor. We zijn blij met de onmisbare inzet van degenen die al wekenlang beeld en geluid en de zang in de diensten verzorgen.
We vinden het vervelend als het geluid of het beeld hapert: weest u ervan overtuigd dat we doen wat we kunnen om iedere dienst zonder storingen te laten verlopen.
We horen van velen dat zij de kerkgang missen: u leest het in de groeten van gemeenteleden die we tijdens de dienst laten zien – en wij missen u ook!

Vooruitblik op de kerkdiensten in de maanden juni t/m augustus
Eén van de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus is dat we niet met de hele kerkenraad kunnen vergaderen: daarom heeft het moderamen, met raadpleging van de overige kerkenraadsleden, besluiten genomen over de kerkdiensten in de komende maanden.
We volgen daarbij de richtlijnen van de overheid en de Protestantse Kerk en dat is, zo kunnen we u verzekeren, een hele klus! Maar we doen het graag omdat bij ons het verlangen leeft om u weer in de diensten te ontmoeten.
De maand juni beschouwen we als oefenmaand: op 7 en 14 juni zijn kerkenraadsleden welkom in de dienst: vanaf 21 juni nodigen we gemeenteleden uit. Voordat we dat doen, inventariseren we wie van u graag de kerkdiensten wil bijwonen. Op grond van die inventarisatie wordt u voor een dienst uitgenodigd.
We proberen voor deze inventarisatie ieder gemeentelid dat geen internet heeft binnenkort te benaderen een informatiebrief. Als u die brief op 11 juni niet hebt ontvangen, kunt u zelf contact opnemen met uw wijkpredikant.
Tot 1 september hebben we geen avonddiensten, behalve de jeugddienst op 28 juni. Voor deze dienst nodigen we jongeren uit.
We willen graag weer doopdiensten houden om de baby’s te dopen die in de voorbije maanden zijn geboren. Op dit moment mogen we nog niet met de hand dopen en dichtbij de ouders en de baby staan. We hopen aan het eind van de zomer de eerste doopdienst te kunnen houden; we zullen de doopouders die bij ons bekend zijn persoonlijk benaderen.
Er wordt nagedacht over de overstap van de kinderen van de kinderkerk naar de tienerkerk en de diensten. We informeren u ook nog over de Startzondag en de belijdenisdienst.

In de voorbije maanden hebben we gemerkt hoe beperkt de maakbaarheid van alles is; nog meer dan eerst beseffen we de waarheid van Jakobus’ opmerking in zijn brief: Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet… U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’
‘Als de Heer het wil’ – God regeert: in dat vertrouwen zoeken wij biddend en werkend naar een begaanbare weg. Wij hopen dat er in de komende maanden steeds meer mogelijk wordt, in de diensten en in het gemeenteleven.

Woord ter bemoediging

1967 DorpskerkGeest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen
al ons verlangen, met Christus opgestaan, halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren
Hem toebehoren, die ons is voorgegaan, halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde
de macht aanvaarden en onze koning zijn, halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten
en in U weten, dat wij Gods kinderen zijn, halleluja!


Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, ds. Aaldert Gooijer en ds. Gerie Stougie

Projectkoor - Were you there - fantastisch optreden

Het Projectkoor heeft onder begeleding van Friso Woudstra - Were you there gezongen.

 

Koorarrangement - Friso Woudstra

Videobewerking & Natuurbeelden Siemworks

Vertrouwen, handen wassen en volhouden II

We zijn een paar weken verder. Afgelopen dinsdag hoorden we dat er voorzichtig stapjes worden gezet om het land weer in beweging te brengen: de basisscholen gaan per 11 mei open. Maar voor de rest blijft alles hetzelfde. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, bijeenkomsten en evenementen mogen niet georganiseerd worden. Het is mooi dat er wat druk van de gezinnen met basisschoolkinderen afgaat, maar voor de rest blijft deze situatie vragen om doorzettingsvermogen, om volharding. Op zondag mag de gemeente niet samenkomen, helaas. We horen van velen dat zij dit missen. Het samen zingen, bidden en luisteren. Het samen zijn en samen koffie drinken. Maar gelukkig blijven de kerkdeuren op zondag niet potdicht; er is een zeer beperkt aantal gemeenteleden juist dan hard aan het werk om de diensten door te laten gaan. Mensen van het geluid en de opnames, mensen die voor zang en muziek zorgen en één van ons als voorganger. Een select groepje in een leeg gebouw, maar we weten dat er achter de camera’s veel meer mensen meeluisteren en meekijken. Er wordt hard gewerkt, en het gaat met het opnemen steeds beter. Een korte terugblik op de afgelopen diensten.

Goede Vrijdag en Pasen
Afgelopen weken stonden we stil bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. In de lijdensweek plaatsten we op de website vier bezinningsmomenten om zo bewuster deze week te beleven. Op Goede Vrijdag vierden we het heilig Avondmaal. Het moderamen besloot om dit toch te doen, ook al moest dat op een aangepaste manier; diverse gemeenteleden gaven namelijk aan dat zij juist nu, in deze crisistijd, graag het Avondmaal wilde vieren. In de kerk bestond de kring uit ongeveer vijf mensen. Zij zaten in een kring met stoelen, met tussen hen in twee lege stoelen. Vanwege de afstand van anderhalve meter, maar ook als symbool van de niet-aanwezige gemeenteleden. U vierde het misschien thuis mee. Sommigen deden dat met brood en wijn die waren klaargezet, anderen door in het hart betrokken te zijn. Het was een gedenkwaardige dienst.
Die zondag daarna vierden we het Paasfeest. We mochten het horen: we zijn niet zonder hoop. Zoals de vrouwen dat toen niet waren, zo ook wij niet en zo zelfs de hele schepping niet! De trompettist Henk Jan Drost gaf deze dienst een bijzondere tint. Een lege kerk met mooie muziek, en met veel luisteraars. En zo mogen ook wij volhouden en hoop houden, want de opgestane Jezus zegt het aan het slot van het Mattheusevangelie: Wees niet bang, Ik ben met u tot aan de voltooiing van deze wereld.
Voor de morgendienst van 19 april hadden we enkele gemeenteleden gevraagd om een groet aan de gemeente te schrijven. We citeren uit deze groeten:
Het is niet gemakkelijk om geen familie en vrienden te kunnen bezoeken of te ontvangen. We denken aan al die mensen die "opgesloten" zitten. We bidden voor gezinnen die in moeilijke situaties verkeren. Ook denken we aan al die mensen die op de vlucht zijn of in kampen verblijven: en dan nog zoveel mensen in landen waar de medische zorg zo veel gebrekkiger is. In de kerk zien we elkaar nu helaas even niet voor een praatje of een groet. De diensten via de media geven toch veel verbondenheid. Hou vol! Jezus Overwinnaar!

Mijn mede-gemeenteleden wens ik gezondheid en zonnestralen. Laat het Licht schijnen!

Het gemis van elkaar is groot; we hopen en bidden we dat dit ons blijft verbinden: de toekomst is aan Christus. We zien er naar uit elkaar snel weer te begroeten.

Wij hopen dat het een ieder naar omstandigheden goed mag gaan in deze zorgelijke tijd. Een tijd waarin wij leren loslaten en blijven vertrouwen. Fijn dat de diensten door kunnen gaan maar wat missen wij het samenzijn: samen zingen, bidden en luisteren in onze vertrouwde Dorpskerk. Wij hopen van harte dat we iedereen daar gauw weer kunnen ontmoeten. Hartelijke groet!

Voorlopig moeten we doorgaan met kerkdiensten waarbij de gemeente niet aanwezig mag zijn; we houden alle morgendiensten en ’s avonds alleen de jeugddiensten. We hopen om de beurt steeds zelf voor te gaan.

Woord ter bemoediging
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop; dat hebt U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen: Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.
                                                                           (Sela)

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, ds. Aaldert Gooijer en ds. Gerie Stougie

Zwart-Wit denkers opgelet:

Jezus brengt Kleur in je leven!